© Oficiálne stránky obce Koškovce, okres Humenné, tel.: 057/779 7128
Vyzva2014_1
Harmonogram
zberu odpadu
Vytýčenie kanalizácie - situácia
Zaradenie lokality SKUEV0895 Stredný tok Laborca do národného zoznamu území európskeho významu.
- pozvánka na prerokovanie
- oznámenie zámeru
- príloha
- mapa
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko