Pozvánka - rokovanie OZ-25.06.2020

Záverečný účet obce Koškovce 2019 - Návrh

Pozvánka na rokovanie OZ 26.05.2020 o 17.00 hod.

Návrh VZN č. 2/2020 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.

Návrh VZN č. 3/2020 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko v obci Koškovce

Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín   20.02.2020

Pozvánka na rokovanie OZ - 25.2.2020 o 17.00 hod.

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia KO za kalendárny rok 2019

PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

Vzor - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Vzor - Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie


Oznémenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania

Výrub stromov - Hrabovec /Oznámenie o začatí konania - sôhlas na výrub drevín/

Oznámenie vlastníkom psov
Úradná tabuľa