Pozvánka na rokovanie OZ-14.12.2020


Návrh VZN-2020-05 - o nakladaní s odpadmi - 30.11.2020

Návrh VZN-2020-06 - o zneškodňovaní obsahu žúmp - 30.11.2020

Návrh VZN-2020-07 - o ovzduší - 30.11.2020

Návrh VZN-2020-08 - o prispevku v materskej škole - 30.11.2020


Rozpočet - príjem
Rozpočet - výdaj
Rozpočet ZŠ s MŠ Koškovce

Pozvánka na rokovanie OZ  - 29.09.2020 o 16.30 hod.

Pozvánka na rokovanie OZ - 25.09.2020 o 16.30 hod.

Všeobecné podmienky-priamy predaj majetku obce

Pozvánka plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Koškovce - 17.08.2020 o 18.30 hod.


VZN-2020-04 o príspevku v materskej škole

VZN-2020-05 o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN-2020-06 o náhradnom zásobovaní pitnou vodou

VZN-2020-07 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia


Pozvánka - rokovanie OZ-25.06.2020

Záverečný účet obce Koškovce 2019 - Návrh

Pozvánka na rokovanie OZ 26.05.2020 o 17.00 hod.

Návrh VZN č. 2/2020 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.

Návrh VZN č. 3/2020 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko v obci Koškovce

Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín   20.02.2020

Pozvánka na rokovanie OZ - 25.2.2020 o 17.00 hod.

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia KO za kalendárny rok 2019

PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

Vzor - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Vzor - Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie


Oznémenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania

Výrub stromov - Hrabovec /Oznámenie o začatí konania - sôhlas na výrub drevín/

Oznámenie vlastníkom psov
Úradná tabuľa